Inmersiones 2012

Oinarrriak :: Bases

“Inmersiones 2012” Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan jaio, bizi, ikasi edota lan egiten duten kultur, gizarte eta arte eragileei zuzenduta dago. Parte-hartzaile guztiek lotura hori frogatzen duen agiri baten kopia bat aurkeztu behar dute (NANa, erroldatze-ziurtagiria, ikasle txartela edo antzekoa); eta, era berean, izena emateko fitxa behar bezala beteta bidali behar dute (atxikia dago).

+

“Inmersiones 2012” está dirigido a agentes culturales, sociales y artísticos que hayan nacido, vivan, estudien o trabajen en el País Vasco y Navarra. Tod*s l*s participantes tienen que apor- tar una copia del documento que certi- fique esta vinculación (DNI, certificado de empadronamiento, carné de estu- diante o similar) y, asimismo, enviar debidamente cumplimentado la ficha de inscripción adjunta.

+++

Sortzaile, ikertzaile eta bitartekarien biltzarrean parte hartu nahi baduzu.
Bidal iezaguzu zure curriculuma urriaren 30a baino lehen (3.000 karaktere, tarteak barne, DOC, PDF, RTF formatuetan); halaber, zure motibazioa eta/edo proposatutako gaiarekin duzun lotura azaltzen duen testu bat (3.000 karaktere, DOC, PDF, RTF formatuan) eta zure lanaren lau irudi (JPG, RGB, 72 ppp), inmersiones2012@gmail.com postara. Edo bestela, bidali dokumentazio hau posta-kutxatila honetara; zenbakia 541, 01008 Vitoria-Gasteiz
Adierazi argi eta garbi zer material ekar dezakezun aurkezpenerako eta zer behar material dituzun (Inmersiones ekimenekook ahal dugun neurrian saiatuko gara produkzioan laguntzen).

Si quieres participar en el congreso de creador*s, investigador*s y mediador*s.
Envíanos antes del 30 de octubre tu currículo (3.000 caracteres incluyendo espacios en formato DOC, PDF, RTF), un texto explicando tu motivación y/o relación con el tema propuesto (3.000 caracteres en formato DOC, PDF, RTF) y cuatro imágenes de tu trabajo (JPG, RGB, 72 ppp) al correo inmersiones2012@gmail.com
O si lo prefieres envíanos tu documenta- ción a: Apartado de correos 541, 01008 Vitoria-Gasteiz
Indicando claramente los materiales que puedes aportar para la presentación y tus necesidades materiales (desde Inmersiones intentaremos ayudarte en la producción en la medida de nuestras posibilidades).

+++

Dosier erakusketan parte hartu nahi baduzu.
Bidal iezaguzu, urriaren 30a baino lehen, proposatutako gaiarekin lotura duen dosier digital bat: inmersiones2012@ gmail.com. Artxiboen tamaina gehienez 5 mega izango da, eta aurkezpena PDF formatuan egin behar da.
Bestela, bidali dosierra posta arruntaz Gasteizko posta-kutxatila honetara; zenbakia 541, 01008 Vitoria-Gasteiz
Aurkezten diren dosierrak ez dira itzuliko eta artxibategi batean sartuko dira, jendeak kontsulta ditzan. Inmersiones artxibategia oraingoz prozesuan dagoen proiektu bat da, eta dagoeneko, lan kopuru nabarmena gordea dauka.

Si quieres participar en la exposición de dossiers.
Envíanos antes del 30 de octubre un dossier digital relacionado con el tema propuesto a inmersiones2012@gmail.com
El tamaño de los archivos no deberá exceder de 5 megas y el formato de pre- sentación será en PDF.
O bien envíanos el dossier por correo postal a: Apartado de correos 541, 01008 Vitoria-Gasteiz
Los dossiers presentados no se devol- verán, pasarán a formar parte de un archivo, para su consulta pública. El ar- chivo de Inmersiones es un proyecto en proceso, que almacena ya un número importante de trabajos.

+++

“Hospitalarios” proposamenean.
Bidal iezaguzu, urriaren 30a baino lehen, proposatutako gaiarekin lotura duen dosier digital bat: inmersiones2012@ gmail.com. Artxiboen tamaina gehienez 5 mega izango da, eta aurkezpena PDF formatuan egin behar da.
Bestela, bidali dosierra posta arruntaz Gasteizko posta-kutxatila honetara; zenbakia 541, 01008 Vitoria-Gasteiz.

En la propuesta “Hospitalarios”.
Envíanos antes del 30 de octubre un dossier digital relacionado con el tema propuesto a la dirección inmersiones2012@gmail.com
El tamaño de los archivos no deberá exceder de 5 megas y el formato de pre- sentación será un PDF.
O bien envíanos el dossier por correo postal a: Apartado de correos 541, 01008 Vitoria-Gasteiz

+++